AGB

Artikel 1 - Definitie
1. Finesse Wellness B.V. hierna te noemen Finesse Wellness, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 84250488, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Betaling
1. Bij bestellingen of reserveringen wordt in de meeste gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de bestelling/reservering.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. De verkoper behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden indien deze dit nodig acht zonder de koper hiervan vooraf te informeren.
6. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 - Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
2. Indien voor het plaatsen van jacuzzi, hottub of sauna een kraan benodigd is dient de klant hier zelf zorg voor te dragen. De aansprakelijkheid gaat over naar de klant vanaf het moment dat het product wordt opgetild door een kraan. Eventuele schade ontstaan door het hijsen zijn voor de klant en niet voor verkoper. 

Artikel 7 - Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 14 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 8 - Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 9 - Garanties 
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper. 
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
5. Op Finesse Spa's verlenen wij een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.), 1 jaar op de ozonator en 5 jaar op de kuip vanaf de datum van levering. Jets zijn uitgesloten van garantie, temeer omdat koper nimmer kan garanderen of aantonen dat hij of zij de ph altijd in de juiste waarde heeft weten te behouden. De garantie voor de kuip is als volgt opgebouwd: 

Wanneer de kuip gaat scheuren gelden de volgende garantievoorwaarden: 
1e jaar: 100% Garantie 
2e jaar: 100% Garantie 
3e jaar: 75% Garantie 
4e jaar: 50% Garantie
5e jaar: 25% Garantie 

Overige schade aan kuip: 
1e jaar: 100 % Garantie 
2e jaar: 80% Garantie
3e jaar: 60% Garantie
4e jaar: 40% Garantie 
5e jaar: 20% Garantie 

U kunt bij uw installateur naast de gebruikelijke fabrieksgarantie een extra servicecontract afsluiten. Op het moment van installeren zal de installateur u hierover volledig informeren. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

Op Platinum Spas zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
10 jaar garantie op de kuip: Finesse Wellness garandeert de structurele integriteit van de kuip tegen waterverlies als gevolg van materiaal- of productiefouten.
7 jaar garantie op het kuipoppervlak: Finesse Wellness garandeert het kuipoppervlak van de spa tegen blaarvorming, scheuren en delaminatie.
2 jaar garantie op de controlebox en het displaymodule: Finesse Wellness garandeert het display en de spa-controlebox tegen materiaal- en productiefouten. Deze garantie geldt niet voor zekeringen, lampen en pakkingen.
2 jaar garantie op pompen: Finesse Wellness garandeert de pompen tegen materiaal- en productiefouten.
1 jaar garantie op lekkage: Finesse Wellness garandeert geen lekkage van fittingen, pijpen, afvoeren, verbindingen, interne sanitair, gebonden onderdelen, straalbehuizingen.
1 jaar garantie op de behuizing van de spa: Finesse Wellness garandeert de behuizing tegen scheuren, afpellen van het oppervlak als gevolg van materiaal- of productiefouten. Verbleking en weersinvloeden van het oppervlak zullen na verloop van tijd natuurlijk optreden en worden niet beschouwd als garantie.
1 jaar garantie op de ozongenerator: Finesse Wellness garandeert de ozongenerator tegen materiaal- of productiefouten.
1 jaar garantie op de audiocomponenten: Finesse Wellness garandeert de fabrieksgeïnstalleerde audiocomponenten (bijv. voeding, luidsprekers, draden, enz.) tegen materiaal- of productiefouten. Dit betreft Bluetooth-modules.
1 jaar garantie op LED-verlichting: Finesse Wellness garandeert de fabrieksgeïnstalleerde LED-verlichting tegen materiaal- of productiefouten.
1 jaar garantie op de cover: Finesse Wellness garandeert de cover tegen materiaal- of productiefouten.
1 jaar garantie op plastic componenten: Finesse Wellness garandeert de filterbehuizing, kussens, verdeelkleppen, watervallen, bekerhouders. Defecten als gevolg van waterchemie vallen niet onder de garantie.

Jets zijn uitgesloten van garantie, temeer omdat koper nimmer kan garanderen of aantonen dat hij of zij de ph altijd in de juiste waarde heeft weten te behouden. 

6. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.
7. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa bubbelbad of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa bubbelbad is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa bubbelbad verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa bubbelbad voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.
8. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

Artikel 10 - Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde
overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11 - Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 - Klachtplicht

1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@finessewellness.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
3. Koper is verantwoordelijk voor het juist aanbrengen van de producten, bij het niet juist aanbrengen van producten is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigendommen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 16 - Forumkeuze
1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 17 - Retournering/Herroepingsrecht/Annulering
1. U heeft het recht uw online bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Finesse Wellness zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket voor kleine goederen. Pallet goederen hebben op maat gemaakte kosten. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Finesse Wellness geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u inloggen op de website en dan naar Retouren te gaan. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2. Offline Bestellingen, dat zijn bestellingen die buiten de webshop om zijn geplaatst zijn definitief. Vaak gaat het om producten die op maat besteld worden en hierdoor niet geannuleerd of geretourneerd kunnen worden.